ព័ត៌មាន កីឡា View Content
Facebook Twitter Google+ Share

Sergio Ramos នឹងត្រូវពិន័យមិនឲ្យចូលលេងជើងទី១

2018-4-14 08:07| Roger

​Sergio Ramos នឹងត្រូវពិន័យមិនឲ្យចូលលេងជើងទី១ ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ UEFA Champions League នាពេលខាងមុខនេះ។ ករ ...

​Sergio Ramos នឹងត្រូវពិន័យមិនឲ្យចូលលេងជើងទី១ ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ UEFA Champions League នាពេលខាងមុខនេះ។ ករណីល្មើសចុះមកតំបន់ហាមឃាត់(មកឈរច្រកចេញចូល) ក្នុងនាមខ្លួនជាកីឡាករកំពុងជាប់ពិន័យ។


Like

Love

Haha

Angry

sad

wow

Like Us On Facebook,You know you want to.

GO TopCustomerMobile V
To Top