ជាធម្មតា ភាសានិយាយមានភាពងាយស្រួល និង​ ប្រើពេលវេលាតិចក្នុងការបង្កើតជាជាងភាសាសរសេរក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាក៏ងាយក្នុងការបង្ករភាពមិនច្បាស់លាស់ ឬ ពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវភាពស្និតស្នាលរវាងគ្នា ...

Jackie @ 2018-1-17 16:31
Jackie @ 2018-1-17 16:31
Jackie @ 2018-1-17 15:00
Jackie @ 2018-1-17 15:00

មុនពេលអ្នកអាចបង្កើតប្រយោគដោយប្រើទម្រង់ (Singular Noun + IS + Singular Noun) អ្នកត្រូវស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃថ្នាក់ពាក្យ Noun ឲ្យច្បាស់ជាមុនសិន ។ Nouns (ថ្នាក់ពាក្យជានាម): គឺជាពាក្យមួយ ដែលយើងចង់សំដៅទៅលើ ឈ្មោះវត ...

Soriya @ 2017-10-30 15:37
Soriya @ 2017-10-30 15:37

នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍នៃភាសាអង់គ្លេស have & has ពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតប្រយោគសន្ទនា ហើយខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនិងបង្ហាញឲ្យច្បាស់នៃការប្រើពាក្យទាំងពីរនេះ ។ ចំណាំ៖នៅពេលអ្នកបង្កើតប្ ...

Soriya @ 2017-10-24 17:34
Soriya @ 2017-10-24 17:34

ជាការពិតណាស់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យនិយាយសម្រាប់អរគុណនរណាម្នាក់វាមានច្រើនប្រយោគ និង ច្រើនអត្ថន័យ ខាងក្រោមនេះជាប្រយោគនៃការនិយាយអរគុណទៅកាន់នរណាម្នាក់ ។ 1. Thanks. 2. Thanks a lot. 3. Thank you so much. 4. Thanks ...

Soriya @ 2017-10-18 17:14
Soriya @ 2017-10-18 17:14

ក្នុងមេរៀនមុន យើងខ្ញុំបានបង្ហាញម្តងរួមមកហើយអំពីការប្រើប្រាស់ Question Word មួយចំនួនដូចជា៖ 1. How are you? 2. How’s it going? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. What’s new? 10. What have you been up ...

Soriya @ 2017-10-16 17:07
Soriya @ 2017-10-16 17:07

ការពិតណាស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេសង្កេតឃើញថាមានទម្រង់សំណួរជាច្រើនដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការបង្កើត សម្រាប់សួរទៅកាន់នរណាម្នាក់ ដោយប្រើប្រាសទម្រង់ខាងក្រោម៖ 1. How are you? 2. How’s it going? 3. How ya doin’? 4. How are things? ...

Soriya @ 2017-10-16 09:00
Soriya @ 2017-10-16 09:00

អ្នកដែលធ្លាប់រៀនភាសាមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងរួមមកហើយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រយោគ Yes និង No ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់បានស្គាល់នៅឡើយពាក្យមួយចំនួនដែលវាមានន័យដូចគ្នា ជាមួយពាក្យ Yes និង No ខ ...

Soriya @ 2017-10-15 16:45
Soriya @ 2017-10-15 16:45

ជាការពិតណាស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យដែលយើងត្រូវចាប់ផ្តើមនិយាយដំបូងទៅកាន់នរណាម្នាក់សម្រាប់ការសន្ទនាយើងតែងតែនិយាយថា៖ ឧទារហណ៍ 1. Hello 2. Hi 3. (informal) Hey 4. Hi there 5. (informal) Howdy ពាក្យខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ ...

Soriya @ 2017-10-14 15:33
Soriya @ 2017-10-14 15:33

Compound Noun គឺជានាម២ដែលប្រើជាមួយគ្នាដើម្បីបានជាពាក្យថ្មីមួយទៀត។ ជាទូទៅ នាមមុនដំបូងគេ ប្រែក្លាយខ្លួនដូចជាគុណនាមសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យអោយនាមនៅបន្ទាប់ ហើយធម្មតានាមដំបូងនេះមិនមាន (s) ជាទម្រប់ពហុវចនៈ ...

Soriya @ 2017-10-13 15:32
Soriya @ 2017-10-13 15:32
Soriya @ 2017-10-11 15:08
Soriya @ 2017-10-11 15:08

ពេលដែលយើងប្រើ Possessive Case និង genitive case យើងត្រូវបន្តែម apostrophe S (‘s) ដើម្បីបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន ឬជារបស់អ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងនិងគ្នា ។ ឧទាហរណ៍៖ Woodward’s house. Your brother’s friend. ចំណាំ៖ ជា ...

Soriya @ 2017-10-7 16:33
Soriya @ 2017-10-7 16:33

និយមន័យ៖ ឃ្លានាម​គឺជា​ឃ្លា​រណប​ដែល​មាន​នាទីជា​នាម​នៅ​ក្នុង​ល្បះ។ ឃ្លានាម​គឺជាការ​ផ្តុំគ្នា​នៃ​ក្រុមពាក្យ​មួយ ដែល​ក្នុង​នោះ​វា​មាន​ប្រធាន​ និង កន្សោម​កិរិយា​ដែរ តែ​គ្រាន់​តែ​វា​ដើរ​តួជ ...

Soriya @ 2017-10-6 16:10
Soriya @ 2017-10-6 16:10

នៅ​ក្នុង​ភាសា​អង់គ្លេស កិរិយា​សព្ទ័​ដើរ​តួរ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ប្រយោគ ហើយ​មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​ជា​លក្ខណៈ​សម្គាល់​ឲ្យ​ប្រយោគ​ទៀត​ផង។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា យើង​អាច​ដឹង​ពីស្ថានភាព ឬ​កា ...

Soriya @ 2017-10-6 16:08
Soriya @ 2017-10-6 16:08

អ្នកមានអារម្មណ៍ធុញនឹងការប្រើប្រាស់ sign-off សម្រាប់បញ្ជប់សំណេរអ៊ីមែល រឺ cover letter របស់អ្នក។ ពេលខ្លះនៅពេលយើងសរសេរ personal statement និង motivation letter ដាក់អាហារូបករណ៍ យើង​ក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់ sign-off ដែលមានលក្ខ ...

Soriya @ 2017-10-5 15:57
Soriya @ 2017-10-5 15:57

ជាធម្មតា Don’t និង Doesn’t ក្នុងភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើជា Negative ( ទម្រង់បដិសេធ ) ក្នុងប្រយោគ ។ បញ្ជាក់៖ Don’t ត្រូវបានគេប្រើតែជាមួយ Subject (I , You , We , They) តែប៉ុណ្ណោះ ។ ឧទាហរណ៍៖ - Affirmative: You speak Spanish. - Negative: Yo ...

Soriya @ 2017-10-4 16:35
Soriya @ 2017-10-4 16:35

បន្ទាប់ពីយើងបានរៀនអំពី Do និង Dose រួចហើយមក មានអ្នកមួយចំនួនប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើគួរប្រើ Question Words ជាមួយ Do និង Does យ៉ាងដូចម្តេចក្នុងភាសាអង់គ្លេស? ចំណាំ៖ ក្នុងវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស Question Words ត្រូវបានគេ ...

Soriya @ 2017-10-2 16:44
Soriya @ 2017-10-2 16:44

១. It + passive verb + finite clause ទម្រង់មួយនេះជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មាន ដែលមិនទាមទារអោយបញ្ជាក់ប្រភពនៃព័ត៌មាន។ ឧទាហរណ៍៖ It was reported that the army was crossing the frontier. It has been shown that the theory is correct. ...

Soriya @ 2017-9-30 15:28
Soriya @ 2017-9-30 15:28

IV. ប្រើប្រាស់កិរិយាស័ព្ទ “Give” ជាមួយនឹងប្រយោគអកម្ម នៅក្នុងប្រយោគសកម្ម កិរិយាស័ព្ទ “Give” ត្រូវមានកម្មបទចំនួន២។ មួយក្នុងចំណោមកម្មបទចំនួន២នោះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រធាននៃប្រយោគអកម្ម។ ឧទា ...

Soriya @ 2017-9-30 14:04
Soriya @ 2017-9-30 14:04

II. Modal verbs នៅក្នុងប្រយោគអកម្ម ១. យើងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់ប្រយោគអកម្មជាមួយនឹង modal verb។ ទម្រង់របស់វាគឺ៖ Modal verb + be + Passive partiviple ឧទាហរណ៍៖ Stamps can be bought at any post office. Animals should really be seen in their natural habitat. Meals have to be pr ...

Soriya @ 2017-9-29 15:21
Soriya @ 2017-9-29 15:21

I. កាល (Tenses) និងទិដ្ឋភាព (Aspects) នៅក្នុងប្រយោគអកម្ម ១. កិរិយាស័ព្ទអកម្មមានទម្រង់ “be” + “passive participle”។ “be” គឺជាកាលដែលស្មើនឹងកាលនៃទម្រង់សកម្ម (active form)។ “passive participle” មានទម្រង់ដូច past participle។ Active : The Ministry an ...

Soriya @ 2017-9-29 15:12
Soriya @ 2017-9-29 15:12

1. ជាធម្មតា Do និង Dose ត្រូវបានគេប្រើជាទម្រង់សំណួរ ហើយជារឿយៗ Do និង Dose តែងតែចាប់ផ្តើមពីមុខប្រយោគឬ នៅពីមុខ subject (I , you he,….) ។ ឧទារហណ៍៖ [*]Affirmative: You speak Spanish. [*]Question: Do you speak Spanish? អ្នកបានឃើញពាក្យ Do ទេ វា ...

Soriya @ 2017-9-28 16:42
Soriya @ 2017-9-28 16:42

1. ក្នុងវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស Can គឺជា Modal Verb ហើយវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីសកម្មភាពណាមួយទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃ ។ Can គឺមានន័យដូច subject ផងដែល នៅពេលដែលប្រើជាមួយ Third Person (បុរសទី៣) ត្រូវបន្ថែម s ដូចជាកិរិយាស ...

Soriya @ 2017-9-26 16:35
Soriya @ 2017-9-26 16:35

Adverbs ជាធម្មតាវាទម្រង់ពិសេសមួយពេលយើងប្រើវាត្រូវតែបន្ថែមតួអក្សរថា Ly នៅចុងបញ្ចប់នៃ adjective ។ ឧទាហរណ៍៖ - Quick - Quickly ចំណាំ៖ 1. សម្រាប់ adjectives ណាដែលបញ្ជប់ដោយពយ្យានៈ l ឬ e ត្រូវតែបន្ថែមពាក្យ ly ឧទាហរណ៍៖ ...

Soriya @ 2017-9-25 15:30
Soriya @ 2017-9-25 15:30

1. Adjectives : ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឲ្យ Noun (វត្ថុ) ឧទាហរណ៍៖ . My dog is slow. ពាក្យ Slow គឺជា Adjective ដែលក្នុងប្រយោគវាបានបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ (my dog) Adverbs ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ន័យឲ្យ Verb (សកម្មភាព) ឧទាហរណ៍៖ . My dog eats sl ...

Soriya @ 2017-9-24 16:58
Soriya @ 2017-9-24 16:58

1.. Noun (នាម) គឺជាពាក្យមួយដែលយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យ មនុស្ស, សត្វ, វត្ថុ, កន្លែង ជាក់លាក់ណាមួយ ។ ឧទាហរណ៍៖ . Joe is her cousin . . I like these beautiful flower . . She played with her brother . 2.. Pronoun សព្វនាម ក្នុងវេយ្យាករណ៍គឺជាពាក ...

Soriya @ 2017-9-24 15:48
Soriya @ 2017-9-24 15:48

មានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំន័យរបស់ពាក្យ Politics និង​ Policy។ តាមការពិតពាក្យទាំង២មានន័យខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ដូចនេះទើបអាឡាដាំងជ្រើសរើសយកពាក្យនេះមកបង្ហាញដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ ការទូត និងនយោបាយ អោយប ...

Soriya @ 2017-9-23 13:47
Soriya @ 2017-9-23 13:47

នៅពេលដែលយើងប្រើ Auxiliary Verb ( have , will , must , might , could , would ,can ) ជាមួយ adverb គឺ adverb ត្រូវតែស្ថិតនៅចន្លោះ Auxiliary និង main verb ។ ឧទាហរណ៍៖ Subject (I , you , we , they , he , she ,it) + auxiliary ( have , will , must , might , could , would ,can ) + adverb (always, never , s ...

Soriya @ 2017-9-22 15:44
Soriya @ 2017-9-22 15:44

យើងប្រើ adverbs (គុណកិរិយា) មួយចំនួនដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយ ។ ទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា adverbs of frequency : 1 . ទីតាំងដែល Adverb ឈរក្នុងប្រយោជន៍ Adverb of frequency ត្រូវនៅពីក្រោយ mani verb (ព្រមទាំង To ...

Soriya @ 2017-9-22 15:03
Soriya @ 2017-9-22 15:03

នៅពេលគិតអំពីន័យរបស់ពាក្យទាំង៣ គឺ besides, except និង apart from តែងតែធ្វើអោយអ្នកយល់ច្រឡំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានពេលខ្លះប្រើមិនត្រូវបរិបទទៅទៀត។ អានអត្ថបទនេះហើយ ធានាថាអ្នកលែងច្រឡំហើយ។ ១. ការប្រើប្រា ...

Soriya @ 2017-9-21 09:00
Soriya @ 2017-9-21 09:00

1. ការប្រើប្រាស់ apart from ពាក្យនេះឡូយណាស់ អាចប្រើជំនួស besides ផងនិង except ផង។ ន័យរបស់វា (+) ក៏បាន (-) ក៏បាន។​ ឧទាហរណ៍៖ Apart from the piano, he plays the guitar and the violin. (ន័យដូច besides) I like all the musical instruments apart from the violin. (ន័យដូច ex ...

Soriya @ 2017-9-21 09:00
Soriya @ 2017-9-21 09:00

កាបប្រើប្រាស់គុណនាមពឹងផ្អែកលើគុណកិរិយាមួយចំនួនក្នុងការធ្វើបំរែបំរួលន័យរបស់គុណនាមនោះអោយកាន់តែខ្លាំង។ ជាក់ស្តែងមានគុណកិរិយាមួយចំនួន ដូចជា very ជាដើមដែលគេឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់។ ពេលនេះយើងក្រឡ ...

Soriya @ 2017-9-20 09:00
Soriya @ 2017-9-20 09:00

1. Rather Rather គឺជាគុណកិរិយាសង្កត់ន័យខ្លាំងឬច្បាស់ជាងគុណកិរិយា quite ទៀត។ ពាក្យនេះសង្កត់ន័យខ្លាំងជាងសភាពធម្មតា។ ឧទាហរណ៍៖ A: How was the film? B: Rather good – I was surprised. ចំណាំ៖ Rather ក៏បញ្ជាក់ន័យអោយ កិរិយាស័ព្ទ (ប ...

Soriya @ 2017-9-20 09:00
Soriya @ 2017-9-20 09:00

ពាក្យ Before នេះយើងអាចជួបសឹងរាល់ពេលក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងការប្រើប្រាស់ខុសគ្នារបស់វា ក្នុងទម្រង់ថ្នាក់ពាក្យ៣ខុសគ្នាដែររឺទេ? អាឡាដាំងសូមណែនាំខ្លីៗអំពីការប្រើប្រាស់ខុសគ្នារបស់ ...

Soriya @ 2017-9-19 14:30
Soriya @ 2017-9-19 14:30

. Unless Unless means “if……not” We are going to have a picnic unless it rains (if it doesn’t rain). You can renew a book unless another reader has requested it. “And” និង “Or” យើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ “And” ឬ “Or” ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌ (ជាពិសេសនៅក្នុងការនិយាយ​ក្រៅ​ផ្ ...

Soriya @ 2017-9-18 14:25
Soriya @ 2017-9-18 14:25

. As long as, provided etc ក្រៅពី “As long as” យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ “as/so long as” និង provided/providing (that) ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌ (condition)។ ឧទាហរណ៍៖ You can renew a book in writing as long as/so long as you give its number. I don’t mind you using my bike provided (that) you take care ...

Soriya @ 2017-9-18 14:22
Soriya @ 2017-9-18 14:22

១.​ Not ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយកិរិយាសព្ទ នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធជាទូទៅ “not” ឬ ”n’t” ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទជំនួយ (auxiliary verb)។ យើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ do ឬ​ does ដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងប្រ ...

Soriya @ 2017-9-17 15:27
Soriya @ 2017-9-17 15:27

១. If និង when អ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាមានការភ័ណ្ឌច្រឡំក្នុងការញែកការប្រើប្រាស់ពាក្យ “When” និង “If”។ សាកល្បងពីពណ៌នាភាពខុសគ្នានៃប្រយោគទាំង២ខាងក្រោម៖ If the doctor comes, can you let her in? When the doctor comes, can you let her in? ក្ ...

Soriya @ 2017-9-17 15:24
Soriya @ 2017-9-17 15:24

1. ចំពោះពាក្យ Could Have (Sub + Could + have + Verb 3) យើងប្រើវាសម្រាប់បង្ហាញពីអ្វីដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងអតីតកាល តែយើងសម្រេចចិត្តមិនធ្វើវិញ។ សកម្មភាពបានកើតឡើងហើយ។ ឧទាហរណ៍៖​ I could have finished all my homework yesterday, but I chose no ...

Soriya @ 2017-9-16 09:00
Soriya @ 2017-9-16 09:00

ភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាមួយដែលងាយស្រួលរៀននោះទេ ជាពិសេសអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ និងវេយ្យាករណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះហើយដើម្បីចៀសវាងការប្រើប្រាស់ខុសទាំងនោះ យើងត្រូវសិក្ស ...

Soriya @ 2017-9-15 11:45
Soriya @ 2017-9-15 11:45
Next »
1234Next

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagNextCustomerMobile V
To Top