សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ ផ.ម.ក. ពាក់ព័ន្ធមូលបត្របំណុល កាលបរិច្ឆេទ 12/01/2018 11:34 ធនធាន ផ.ម.ក. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម ឬទាក់ទងម ...

sky @ 2018-1-14 09:43
sky @ 2018-1-14 09:43

ការបកស្រាយលើភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពីគម្រោងវិនិយោគទិញអគារថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបញ្ជាទិញផ្ទាល់ពីអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធ្វីន កាលបរិច្ឆេទ 04/01/2018 ក្រុមហ ...

sky @ 2018-1-4 11:41
sky @ 2018-1-4 11:41

ការទិញទ្រព្យសកម្មរូបីសម្រាប់ប្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបញ្ជាទិញផ្ទាល់ពីអតិថិជន របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន កាលបរិច្ឆេទ 04/01/2018 ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន សេចក្តីលម្អិត៖ ការទិញទ្រព្យសកម ...

sky @ 2018-1-4 11:38
sky @ 2018-1-4 11:38

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក (វិសាមញ្ញ) របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអីលស៊ី កាលបរិច្ឆេទ 25/12/2017 ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីជូនដំណ ...

sky @ 2017-12-27 08:53
sky @ 2017-12-27 08:53

ការសម្រេចចិត្តបង្កើនដើមទុន របស់ភីភីអេសភី កាលបរិច្ឆេទ 25/12/2017 ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី សេចក្តីលម្អិត៖ ការសម្រេចចិត្តបង្កើនដើមទុន របស់ភីភីអេសភី សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់។ ឯកសារ ...

sky @ 2017-12-27 08:43
sky @ 2017-12-27 08:43

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី សិក្ខាសាលាពី “Executive Talks 2017: សហគ្រិនភាព៖ គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងពហុអាជីវកម្ម” កាលបរិច្ឆេទ 19/12/2017 09:25 ធនធាន ផ.ម.ក. នាថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សា ...

sky @ 2017-12-23 16:28
sky @ 2017-12-23 16:28

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ កាលបរិច្ឆេទ 06/12/2017 ក្រុមហ៊ុន រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក ...

sky @ 2017-12-6 09:23
sky @ 2017-12-6 09:23

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ លើកទី៥ របស់ កសស កាលបរិច្ឆេទ 04/12/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ស សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មា ...

sky @ 2017-12-6 09:20
sky @ 2017-12-6 09:20

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក (វិសាមញ្ញ) របស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអីលស៊ី កាលបរិច្ឆេទ 30/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីជូនដំណ ...

sky @ 2017-12-4 09:23
sky @ 2017-12-4 09:23

ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ក.ស.ស កាលបរិច្ឆេទ 29/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ស សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណេញសុទ្ធក្ ...

sky @ 2017-12-4 09:20
sky @ 2017-12-4 09:20

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់ ក.ស.ស កាលបរិច្ឆេទ 29/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ស សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៦០.៣៩ ...

sky @ 2017-12-3 17:34
sky @ 2017-12-3 17:34

ការទទួលយកក្រុមហ៊ុនប៊ីគ្រីម ផៅវើ (ប៉ោយប៉ែត)ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃបុត្រសម្ព័ន្ធ (Associate)របស់ភីភីអេសភី កាលបរិច្ឆេទ 24/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី ភីភីអេសភី បានទទួលយ ...

sky @ 2017-11-29 10:35
sky @ 2017-11-29 10:35

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) កាលបរិច្ឆេទ 17/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ភ. សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក. ស. ...

sky @ 2017-11-19 10:42
sky @ 2017-11-19 10:42

ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ កាលបរិច្ឆេទ 17/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ភ. សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ ប្រាក់ ...

sky @ 2017-11-19 10:38
sky @ 2017-11-19 10:38

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ របស់ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី កាលបរិច្ឆេទ 17/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៧ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភី ...

sky @ 2017-11-19 10:33
sky @ 2017-11-19 10:33

ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី កាលបរិច្ឆេទ 17/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ភីភីអេសភី សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ ...

sky @ 2017-11-19 10:29
sky @ 2017-11-19 10:29

ការថយចុះប្រាក់ចំណេញក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ កាលបរិច្ឆេទ 16/11/2017 ក្រុមហ៊ុន រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទរបស់ រ.ទ.ស.ភ ស ...

sky @ 2017-11-17 16:46
sky @ 2017-11-17 16:46

របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន កាលបរិច្ឆេទ 15/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន សេចក្តីលម្អិត៖ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន មាន ...

sky @ 2017-11-17 16:38
sky @ 2017-11-17 16:38

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្រេ្គនធ្វីន កាលបរិច្ឆេទ 06/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌ ...

sky @ 2017-11-6 14:51
sky @ 2017-11-6 14:51

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង ក.ស.ភ. និងក្រុមហ៊ុន KTC International Co.,Ltd. កាលបរិច្ឆេទ 06/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ភ. សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីព ...

sky @ 2017-11-6 14:47
sky @ 2017-11-6 14:47

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក. ស. ភ. កាលបរិច្ឆេទ 01/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ភ. សេចក្តីលម្អិត៖ ១- លោក តោ នី ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល/ហិរញ្ញវត្ថុ ជំនួសឯកឧត្តម ...

sky @ 2017-11-1 17:34
sky @ 2017-11-1 17:34

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) កាលបរិច្ឆេទ 01/11/2017 ក្រុមហ៊ុន ក.ស.ភ. សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) សូមអានឯកសារយោងដូចដ ...

sky @ 2017-11-1 17:30
sky @ 2017-11-1 17:30

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ កាលបរិច្ឆេទ 31/10/2017 ក្រុមហ៊ុន រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ ឯកឧត្តម នួន ផារ័ត្ន ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃ រ.ទ. ...

sky @ 2017-10-31 16:52
sky @ 2017-10-31 16:52

ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ កាលបរិច្ឆេទ 25/10/2017 ក្រុមហ៊ុន រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់។ ...

sky @ 2017-10-27 09:06
sky @ 2017-10-27 09:06

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ កាលបរិច្ឆេទ 24/10/2017 ក្រុមហ៊ុន រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់។ ឯកសារ ...

sky @ 2017-10-25 10:24
sky @ 2017-10-25 10:24

ស្វែងយល់ពីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា តាមការ Log ចូលមើល ទិន្នន័យទីផ្សារ ICSX ក្នុងគេហទំព័រ i.csx.com.kh ទាំងអស់គ្នា​។ សូមចុចមើលវីដអូខាងក្រោម៖ [facebook=http://www.facebook.com/cambodia.csx/videos/1427123924036284/,700]500[/facebook] ប្រភព៖KhmerForex ...

sky @ 2017-10-19 09:17
sky @ 2017-10-19 09:17
sky @ 2017-10-19 09:12
sky @ 2017-10-19 09:12

ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹកទាក់ទងនឹងផ្សារហ៊ុន និងការជួញដូរភាគហ៊ុន ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា បានបើកការប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុនដោយសេរី ដោយចាប់ផ្តើមពីដើមទុនវិនិយោគដំបូងតែ​ ៤០ម៉ឺនរៀល ឫស្មើនឹង ១០០ ...

sky @ 2017-10-18 09:08
sky @ 2017-10-18 09:08

កាលបរិច្ឆេទ 05/10/2017 11:04 ធនធាន CSX សូមអានឯកសារយោងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ ឯកសារ ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

sky @ 2017-10-7 10:03
sky @ 2017-10-7 10:03

កាលបរិច្ឆេទ 04/10/2017 17:33 ធនធាន ផ.ម.ក. នាថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលាស្តីពី “Executive Talks 2017: យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការធ្វើប្រេនឌីង” នៅ ...

sky @ 2017-10-7 10:00
sky @ 2017-10-7 10:00

ស្តីពីការសម្រេចចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអេស ប៊ី អាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជាសមាជិកផ្តល់សន្ទនីយភាពមូលបត្រសម្រាប់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ កាលបរិច្ឆេទ 04/10/2017 17: ...

sky @ 2017-10-7 09:56
sky @ 2017-10-7 09:56

ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់វិនិយោគិន ក៏ដូចជាសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ ផ.ម.ក.នឹងមានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតជួញដូរភាគហ៊ុនជាលើកទីពីរ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ ...

sky @ 2017-9-21 10:02
sky @ 2017-9-21 10:02

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្ត ...

sky @ 2017-9-14 09:07
sky @ 2017-9-14 09:07

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ ឯកសារ ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ព ...

sky @ 2017-9-13 09:21
sky @ 2017-9-13 09:21

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៤ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រេនធី្វន សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៤ ...

sky @ 2017-9-7 09:38
sky @ 2017-9-7 09:38

សេចក្តីជូនដំណឹងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីជូនដំណឹងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ របស់ ក្រុមហ៊ុនហ្រេ្គនធ្វីន ២០១៧។ ស ...

sky @ 2017-9-7 09:34
sky @ 2017-9-7 09:34

ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន សេចក្តីលម្អិត៖ ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ធ្វីន សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ ឯកសារ ប ...

sky @ 2017-9-7 09:29
sky @ 2017-9-7 09:29

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ សូមអានឯ ...

sky @ 2017-9-2 10:22
sky @ 2017-9-2 10:22

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ សេចក្តីលម្អិត៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អា ...

sky @ 2017-9-2 10:07
sky @ 2017-9-2 10:07

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ឆ្ងល់​ដែរ​ទេ​ថា ហេតុអ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ជំនាញ​អាច​សិក្សា​និង​ធ្វើការ​ទស្សន៍ទាយ​ទុក​ជា​មុន​ជាមួយ​នឹង​ទិន្នន័យ​ជា​តួលេខ​ដ៏​ជាក់លាក់​ទៅលើ​បម្រែបម្រួល​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន កំណើន ...

sky @ 2017-8-31 09:17
sky @ 2017-8-31 09:17
Next »
12Next

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagNextCustomerMobile V
To Top