156

មនុស្សភាគច្រើនតែងចង់ដឹងថាស្ត្រីនៅសម័យបុរាណតើពួកគេរស់នៅបែបណា?ព្រោះមានឯកសារភាគច្រើនបានបង្ហាញពីការគាបសង្កត់ សិទ្ធសេរីភាព និងគំនាបផ្សេងៗទៅលើស្ត្រី។ ប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនក៏ស្ត្រីមានសិទ្ធច្ ...

jupi @ 2019-7-15 10:43
jupi @ 2019-7-15 10:43
76

(វែលីងតោន)៖ កិច្ចសហរការអន្តរជាតិមួយ ដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនូវែលសេឡង់ បានបង្ហាញឲ្យដឹងជាលើកដំបូង ពីអាថ៌កំបាំងនៃពពួកត្រីចំនួន ៥០០ប្រភេទ ដែលអាចប្រែពីភេទមួយទៅភេទមួយទៀតបាន ដែលអាថ ...

jupi @ 2019-7-14 14:40
jupi @ 2019-7-14 14:40
188

មានអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនបានស្គាល់អស់នោះទេ ដូច្នេះហើយនៅខាងក្រោមយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីកន្លែងដែលអស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខាន។ តោះ!មកមើលទាំងអស់គ្នា៖ ១ ផ្ទាំង ...

jupi @ 2019-5-23 10:45
jupi @ 2019-5-23 10:45
279

នៅលើពិភពលោកមានសត្វចិញ្ចឹមខុសៗគ្នា។នេះជាហេតុធ្វើអោយមនុស្សយើងដែលចង់បាននូវអ្វីដែរចង់ធ្វើដូចជារូបភាពដែលបានបង្ហាញនេះ។អ្នកនិងឃើញមានការរស់នៅជាមួយសត្វធ្កែដែលមានរាងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។អ ...

HooTa @ 2019-3-25 09:36
HooTa @ 2019-3-25 09:36
204
HooTa @ 2019-3-25 09:22
HooTa @ 2019-3-25 09:22
244
HooTa @ 2019-3-25 09:10
HooTa @ 2019-3-25 09:10
226
HooTa @ 2019-3-22 16:40
HooTa @ 2019-3-22 16:40
267
HooTa @ 2019-3-22 16:17
HooTa @ 2019-3-22 16:17
219
HooTa @ 2019-3-22 15:58
HooTa @ 2019-3-22 15:58
207
HooTa @ 2019-3-22 15:49
HooTa @ 2019-3-22 15:49
204
HooTa @ 2019-3-22 15:45
HooTa @ 2019-3-22 15:45
197
HooTa @ 2019-3-22 15:28
HooTa @ 2019-3-22 15:28
156
HooTa @ 2019-3-22 14:51
HooTa @ 2019-3-22 14:51
238
jupi @ 2019-3-22 10:18
jupi @ 2019-3-22 10:18
135
jupi @ 2019-3-22 10:07
jupi @ 2019-3-22 10:07
Rose @ 2017-10-28 11:35
darachan @ 2018-6-1 12:50
796
Yura_Petter @ 2018-5-22 15:27
Yura_Petter @ 2018-5-22 15:27
Yura_Petter @ 2018-5-22 13:48
Yura_Petter @ 2018-5-22 13:48
972
Yura_Petter @ 2018-5-21 14:34
Yura_Petter @ 2018-5-21 14:34
845
Yura_Petter @ 2018-5-21 14:09
Yura_Petter @ 2018-5-21 14:09
845
Yura_Petter @ 2018-5-21 13:42
Yura_Petter @ 2018-5-21 13:42
Yura_Petter @ 2018-5-19 16:50
Yura_Petter @ 2018-5-19 16:50
706
Yura_Petter @ 2018-5-19 14:16
Yura_Petter @ 2018-5-19 14:16
Yura_Petter @ 2018-5-19 13:32
Yura_Petter @ 2018-5-19 13:32
570
Yura_Petter @ 2018-5-18 16:36
Yura_Petter @ 2018-5-18 16:36
742
Yura_Petter @ 2018-5-18 15:26
Yura_Petter @ 2018-5-18 15:26
571
Yura_Petter @ 2018-5-18 14:30
Yura_Petter @ 2018-5-18 14:30
504
Yura_Petter @ 2018-5-18 10:29
Yura_Petter @ 2018-5-18 10:29
508
Yura_Petter @ 2018-5-17 18:22
Yura_Petter @ 2018-5-17 18:22
610
Yura_Petter @ 2018-5-17 17:40
Yura_Petter @ 2018-5-17 17:40
954
Yura_Petter @ 2018-5-17 15:57
Yura_Petter @ 2018-5-17 15:57
439
Yura_Petter @ 2018-5-17 14:49
Yura_Petter @ 2018-5-17 14:49
475
Yura_Petter @ 2018-5-16 16:26
Yura_Petter @ 2018-5-16 16:26
607
Yura_Petter @ 2018-5-16 14:12
Yura_Petter @ 2018-5-16 14:12
626
Yura_Petter @ 2018-5-16 12:13
Yura_Petter @ 2018-5-16 12:13
489
Yura_Petter @ 2018-5-15 15:59
Yura_Petter @ 2018-5-15 15:59
558
Yura_Petter @ 2018-5-15 14:39
Yura_Petter @ 2018-5-15 14:39
540
Yura_Petter @ 2018-5-15 14:20
Yura_Petter @ 2018-5-15 14:20
487
Yura_Petter @ 2018-5-15 13:34
Yura_Petter @ 2018-5-15 13:34
480
Yura_Petter @ 2018-5-14 17:11
Yura_Petter @ 2018-5-14 17:11
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagNextCustomerMobile V
To Top