ហេតុភេទមួយចំនួនវាជារឿងធម្មតានៃធម្មជាតិ ក៏ប៉ុន្ដែនៅពេលដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងនោះអ្នកនឹងចំហរមាត់ធំៗថា ពិតជាអស្ចារ្យមែន! តើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា! ជាក់ស្ដែងដូចជាការធ្វើកម្មន្ដជ័រជាមួយនឹងសក់របស ...

Tommy @ 2017-8-9 16:50
Tommy @ 2017-10-13 09:43

តើអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សម្នាក់រៀប Cubic អោយត្រូវពណ៌គ្នាដោយចំណាយពេលមិនដល់ ២នាទីដែរឬទេ? ឬក៏ធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលឡាន ២តោនកិនមិនស្លាប់ដែរឬទេ? ពិតណាស់ទាំងនេះគឺពឹងលើជំនាញដែរហ្វឹកហាត់រាប់ឆ្នាំ ឬអាចជាទ ...

Tommy @ 2017-8-9 16:24
Tommy @ 2017-10-13 09:43
Diana @ 2017-8-9 15:30
Diana @ 2017-10-13 09:43
Riya @ 2017-8-9 14:45
Riya @ 2017-10-13 09:43
Sila @ 2017-8-9 14:38
Sila @ 2017-10-13 09:43
Diana @ 2017-8-9 14:33
Diana @ 2017-10-13 09:43
Bobby @ 2017-8-9 14:28
Bobby @ 2017-10-13 09:43
Tommy @ 2017-8-9 14:24
Tommy @ 2017-10-13 09:43
Jack @ 2017-8-9 14:18
Jack @ 2017-10-13 09:43
Rose @ 2017-8-9 14:15
Rose @ 2017-10-13 09:43
Tommy @ 2017-8-9 14:10
Tommy @ 2017-10-13 09:43
Moon @ 2017-8-9 14:04
Moon @ 2017-10-13 09:43
Sila @ 2017-8-9 13:52
Sila @ 2017-10-13 09:43
Jack @ 2017-8-9 13:45
Jack @ 2017-10-13 09:43
Tommy @ 2017-8-9 13:38
Tommy @ 2017-10-13 09:43
Rose @ 2017-8-9 13:24
Rose @ 2017-10-13 09:43
Loola @ 2017-8-9 13:17
Loola @ 2017-10-13 09:43
Bobby @ 2017-8-9 12:58
Bobby @ 2017-10-13 09:43
Moon @ 2017-8-9 12:54
Moon @ 2017-10-13 09:43
Tommy @ 2017-8-9 11:55
Tommy @ 2017-10-13 09:43
Bopha @ 2017-8-9 11:48
Bopha @ 2017-10-13 09:43
Bopha @ 2017-8-9 11:44
Bopha @ 2017-10-13 09:43
Jack @ 2017-8-9 11:37
Jack @ 2017-10-13 09:43
Tommy @ 2017-8-8 16:57
Tommy @ 2017-10-13 09:43
Loola @ 2017-8-8 16:52
Loola @ 2017-10-13 09:43
Diana @ 2017-8-8 16:45
Diana @ 2017-10-13 09:43
Bobby @ 2017-8-8 16:35
Bobby @ 2017-10-13 09:42
Moon @ 2017-8-8 16:29
Moon @ 2017-10-13 09:42
Moon @ 2017-8-8 16:32
Moon @ 2017-10-13 09:42

មានគេស្រែកសួរថាពេលឃើញក្មេងលង់ទឹកតើអ្នកនឹងជួយពួកគេដែរឬទេ? ពិតណាស់សភាវគតិរបស់មនុស្សគឺតែមានភាពល្អមកជាស្រេចនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ ដូចជាការពិសោធន៍មួយ គឺថាចោរម្នាក់ឃើញក្មេងតូចលង់ទឹក ភ្លាមៗប ...

Tommy @ 2017-8-8 16:24
Tommy @ 2017-10-13 09:42
Bopha @ 2017-8-8 16:21
Bopha @ 2017-10-13 09:42
Riya @ 2017-8-8 16:15
Riya @ 2017-10-13 09:42
Bopha @ 2017-8-8 16:10
Bopha @ 2017-10-13 09:42
Tommy @ 2017-8-8 16:04
Tommy @ 2017-10-13 09:42

ធម្មជាតិបង្កើតរឿងរ៉ាវ និងបាតុភូតចម្លែកៗជាច្រើននៅលើភពផែនដីយើងនេះ ដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនចំហរមាត់ និងអេះក្បាលឆ្ងល់ ថាតើពួកវាកើតឡើយយ៉ាងម៉េច? តួយ៉ាងដូចជាពងមាន់អាចបញ្ឈរបានគ្រាន់តែមានអំបិល ...

Loola @ 2017-8-8 15:59
Loola @ 2017-10-13 09:42
Riya @ 2017-8-8 15:55
Riya @ 2017-10-13 09:42
Mona @ 2017-8-8 15:51
Mona @ 2017-10-13 09:42
Rose @ 2017-8-8 15:47
Rose @ 2017-10-13 09:42
Loola @ 2017-8-8 15:43
Loola @ 2017-10-13 09:42
Diana @ 2017-8-8 15:38
Diana @ 2017-10-13 09:42
Next »

Quick post

255 255 characters limited
You have to log in before you can post Login | Register Now

Points Rules

Like Us On Facebook,You know you want to.

category rules

no rules
GO TopHome PagPreviousNextCustomerMobile V
To Top