សាច់អាំងទឹកកាពិ នៅ Mini BBQចុះតម្លៃ 15%

បញ្ចុះតំលៃពិសេស ៥០% OFF សំរាប់ Chicken Menu All

ថ្ងៃ ពុធ ព្រហស្បត្តិិ៍ មានប្រម៉ូសិន ពុធ ព្រហស្បតិ៏​

បញ្ចុះតម្លៃ25%​ នៅត្រឹមតែ5$​ប៉ុណ្ណោះ​ ចាំកាលទៀត

ញាំបូហ្វេស៊ូគីស៊ុប នឹងសាច់អាំងពិសេស (ញាំដោសសេរី)

ថ្ងៃទី ៣០ អង្គារ ទិញភីហ្សា១ថែមជូន

Latest Lists

GO TopFast PosCustomerMobile V
To Top