(ភីហ្សាហតដកកណ្តាល,ស្លាបមាន់,កូកា)$12.95 (ភីហ្សាហតដកធំ,ស្

ឈុតគ្រួសាររបស់ម៉ាស្ទ័រគ្រីលពិតជាធ្វើអោយគ្រួសារបស់អ

កម្មវិធីពិសេសពីking Cafe បើទិញមុខម្ហូបមួយចានថែមជួនភេជ្ជ

Promotion ពិសេសសំរាប់សិស្សទិញ 1 ថែម 1 free សំរាប់គ្រប់ភេសជ្ជ

រីករាយជាមួយនឹងឈុតអាហារតម្លៃត្រឹមតែ$14.50 ក្នុងមនុស្សម

១នាក់ត្រឹមតែ5.5$តែប៉ុណ្ណោះនៅភូមិសាច់អាំង168

Latest Lists

GO TopFast PosCustomerMobile V
To Top