ក្រុមហ៊ុន Volkswagen នឹងកាត់បន្ថយ 7.000 ការងារសម្រាប់ប្រាក់

អស់ទាស់! Kia បានបញ្ចេញរូបរាងរថយន្តថ្មីទៀតហើយក្រុមហ៊ុន

ត្រួតពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុង មុនចេញដំណើរទៅណាឆ្ងាយ

ត្រួតពិនិត្យផ្នែកខាងក្រៅ នៃរថយន្តមុនចេញដំណើរទៅណាមួ

តើលោកអ្នកមានបញ្ហាម៉ាសុីនរថយន្តឡើងកម្តៅមែនទេ ?

តើលោកអ្នកមានបញ្ហាដោយគ្រាន់តែបន្ធូរហ្គែររថយន្តក៏រលត

Latest Lists

GO TopFast PosCustomerMobile V
To Top